สายตรงนายก อบต.

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<กุมภาพันธ์ 2561>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
    

เสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
59
วันนี้
363
วานนี้
511


เริ่มนับ
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

ส่วนสวัสดิการสังคม


     
 
 
     
นายธนเดช ทิพยวิชิน
ตำแหน่ง :: หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายชัยสิทธิ์ กอผจญ
ตำแหน่ง :: นักพัฒนาชุมชน

ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
กองสวัสดิการและสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 5 งาน

งานที่ปฏิบัติ
1. งานสังคมสงเคราะห์ประชาชนในครอบครัวที่มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,เอดส์
2. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน เช่น รวมกลุ่มเยาวชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต, การพัฒนาสังคม,การให้คำแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม
3. งานพัฒนาชุมชน เช่น พัฒนาอาชีพ,ส่งเสริมอาชีพ,จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย