สายตรงนายก อบต.

ส่วนราชการ

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<กุมภาพันธ์ 2562>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   

อังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
201
วันนี้
1490
วานนี้
1571


เริ่มนับ
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


(ว่าง)
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดูรายละเอียด
 

(ตำแหน่งว่าง)
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานธุรการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายวิฑูรย์ แก้วอรุณ
ตำแหน่ง :: คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสุกัน ลันสี
ตำแหน่ง :: คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายณัฐวธันย์ เหล่าผักสาน
ตำแหน่ง :: คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์  จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้
1.  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.  งานรักษาความสะอาด
3.  งานป้องกันและควบคุมโรค
4.  งานธุรการ


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย