สายตรงนายก อบต.

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<มกราคม 2562>>
พฤอา
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

พุธ ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
42
วันนี้
726
วานนี้
1139


เริ่มนับ
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

กองคลัง


     
 
 
     
นางเปรมกมล สุจันทร์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองคลัง
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางสุภาพร คเณราช
ตำแหน่ง :: หัวหน้าฝ่ายบัญชี
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวเกศศิริ แสงจันทร์
ตำแหน่ง :: นักวิชาการเงินและบัญชี
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางอุไรวรรณ ไชยงาม
ตำแหน่ง :: นักวิชาการพัสดุ

ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายมนูญ คงอินทร์
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ดูรายละเอียด
 
(ตำแหน่งว่าง)
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานพัสดุ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายประเด็น พลเหลา
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวพรหมภัสสร คลังพระศรี
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ ควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 6 งาน


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย