สายตรงนายก อบต.

ส่วนราชการ

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<กุมภาพันธ์ 2562>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   

อังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
67
วันนี้
1350
วานนี้
1571


เริ่มนับ
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

สำนักปลัด


     
 
 
     
นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร
ตำแหน่ง :: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายรัตนกรัณฑ์ ไพบูลย์
ตำแหน่ง :: รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวณัฐณิชา พรมเพียงช้าง
ตำแหน่ง :: หัวหน้าสำนักปลัด
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวชญานินท์ สมบัติตรา
ตำแหน่ง :: นิติกร
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายธงชัย สุวรรณธาดา
ตำแหน่ง :: นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสมชิต สีดาพรม
ตำแหน่ง :: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางอริสรา สายวังจิตต์
ตำแหน่ง :: นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ดูรายละเอียด
 
นางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานธุรการ
ดูรายละเอียด
 
นายสันติภาพ หอมสมบัติ
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายเทอดศักดิ์ สำราญรื่น
ตำแหน่ง :: ภารโรง
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางนันทนา ไกรศรีวรรธนะ
ตำแหน่ง :: แม่ครัว
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายณรงค์ ลมงาม
ตำแหน่ง :: คนงานทั่วไป
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายธนสิทธิ์ เกตุรักษา
ตำแหน่ง :: พนักงานขับรถ
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในหน่วยงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปกครอง งานในหน้าที่ ได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย และงานทะเบียนราษฎร


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย