สายตรงนายก อบต.

ส่วนราชการ

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<กุมภาพันธ์ 2562>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   

อังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
110
วันนี้
1395
วานนี้
1571


เริ่มนับ
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

สมาชิกสภา


     
 
 
     
นายมงคล สีอารัญ
ตำแหน่ง :: ประธานสภา (สมาชิกสภา ม.10)
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายประวิทย์ เทียมภักดี
ตำแหน่ง :: รองประธานสภา (สมาชิกสภา ม.8)
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางรัตนาพร เทียมวงศ์
ตำแหน่ง :: เลขานุการสภา (สมาชิกสภา ม.15)
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสมหมาย งามเมือง
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.1
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวธนพร สิทธิจันทร์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.1
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสุรพล โคจรานนท์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.2
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางคำผัน สีมันตะ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.3
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางพรทิพย์ ภู่แสร์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.3
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสุโรจน์ สีขวา
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.4
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายวารินทร์ โสภา
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.4
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางทองเหรียญ อารีรอบ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.5
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายไมตรี สิทธิจันทร์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.5
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางรัศมี แสนประดิษฐ์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.6
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายณัฐสพล ไหมเหลือง
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.6
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวบานเย็น ใหม่คามิ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.7
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายใจ พิมพ์โพธิ์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.7
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางเจียมจิตร พลคำ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.8
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายทองเลิศ โม้ตา
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.9
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายฤทัย วิริยะ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.9
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายชูชาติ ศรีมันตะ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.10
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายฤทธิรงค์ แก้ววงศ์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.11
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายทนากร ทะไกรราช
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.11
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางพัชรี ทองโสภา
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.12
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสำอางค์ จันทร์ลุน
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.12
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสุวรรณา สังข์วงค์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.13
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายอำนาจ สอนทะมาตย์เดชา
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.13
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายเครือณรงค์ ขำผิวพรรณ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.14
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสมบัติ ภวภูตานนท์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.14
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางดวงจันทร์ แก้วอรุณ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.15
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสมพร ทันบาล
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.16
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายอุระ จันทร์ลุน
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.16
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางประกาย อุปแสน
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.17
ดูรายละเอียด
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย