สายตรงนายก อบต.

ส่วนราชการ

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<กุมภาพันธ์ 2562>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   

อังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
14
วันนี้
1295
วานนี้
1571


เริ่มนับ
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

กองส่งเสริมการเกษตร


     
 
 
     
นายทศพล เสนามาตย์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางอัมพร มะโรงรัตน์
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานธุรการ
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรรม  การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบชลประทาน  ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม  โดยกองส่งเสริมการเกษตร  จัดแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้
1.  งานส่งเสริมการเกษตร
2.  งานส่งเสริมปศุสัตว์


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย