สายตรงนายก อบต.

ส่วนราชการ

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<กุมภาพันธ์ 2562>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   

อังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
102
วันนี้
1387
วานนี้
1571


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :


ประชากร
หมู่ที่ บ้าน ครัวเรือน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 ดอนตูม 272 544 551 1,095
2 กุดเป่ง 115 197 222 419
3 หนองใหญ่ 235 386 416 802
4 เม่นใหญ่ 78 151 152 303
5 ท่าแร่ 182 245 301 546
6 หนองจิก 195 194 223 417
7 เม่นน้อย 102 189 181 370
8 กลาง 92 158 174 332
9 ดอนโด 84 156 152 308
10 หนองจิก 204 284 306 590
11 หัวช้าง 70 148 123 271
12 โนนหัวฝาย 81 123 115 238
13 แก่งเลิงจาน 307 235 248 483
14 เม่นใหญ่ 88 175 201 376
15 หนองจิกร่วมใจ 161 290 284 574
16 ดอนตูมสามัคคี 130 276 287 563
17 ท่าแร่วัฒนา 133 199 191 390


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย