สายตรงนายก อบต.

ส่วนราชการ

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<กุมภาพันธ์ 2562>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   

อังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
103
วันนี้
1388
วานนี้
1571


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :


ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน แต่เดิมเป็นสภาตำบลแก่งเลิงจานซึ่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 จัดตั้งขึ้นตามตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ราษฎรได้เข้ามา ร่วมกับบริหารงานของตำบลและหมู่บ้านทุกอย่างเท่าที่จะเป็นประโยชน์แก่ท้องที่และราษฎร เป็นส่วนรวมอันจะเป็นทางนำราษฎร ไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย
สาเหตุที่ชื่อว่าตำบลแก่งเลิงจานนั้นไม่ปรากฎแน่ชัดว่าก่อตั้งในปี พ.ศ.ใด แต่ผู้รู้สันนิษฐานว่าเนื่องจากมีอ่างเก็บน้ำอยู่หนึ่งแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ และราษฎรได้อพยพมาอยู่จึงได้ตั้งชื่ออ่างเก็บน้ำนั้นว่าแก่งเลิงจานตั้งแต่นั้นมา 
แต่เดิมนั้น พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ ตำบลท่าสองคอน ปัจจุบันแยกออกมาเป็นตำบลแก่งเลิงจาน มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 17 หมู่บ้าน


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย