สายตรงนายก อบต.

ส่วนราชการ

เชื่อมโยงเว็บไซต์

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<กรกฏาคม 2561>>
พฤอา
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
58
วันนี้
374
วานนี้
1102


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 

คลิกที่นี่


 

ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน แต่เดิมเป็นสภาตำบลแก่งเลิงจานซึ่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 จัดตั้งขึ้นตามตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ราษฎรได้เข้ามา ร่วมกับบริหารงานของตำบลและหมู่บ้านทุกอย่างเท่าที่จะเป็นประโยชน์แก่ท้องที่และราษฎร เป็นส่วนรวมอันจะเป็นทางนำราษฎร ไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย
สาเหตุที่ชื่อว่าตำบลแก่งเลิงจานนั้นไม่ปรากฎแน่ชัดว่าก่อตั้งในปี พ.ศ.ใด แต่ผู้รู้สันนิษฐานว่าเนื่องจากมีอ่างเก็บน้ำอยู่หนึ่งแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ และราษฎรได้อพยพมาอยู่จึงได้ตั้งชื่ออ่างเก็บน้ำนั้นว่าแก่งเลิงจานตั้งแต่นั้นมา 
แต่เดิมนั้น พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ ตำบลท่าสองคอน ปัจจุบันแยกออกมาเป็นตำบลแก่งเลิงจาน มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 17 หมู่บ้าน

 
การพัฒนาขององค์การบริการส่วนตำบล
วันที่ 1 มีนาคม 2509 กระทรวงมหาดไทย ได้ออกคำสั่ง ที่ 275/2509 เรื่อง ระเบียบบริหารราชการส่วนตำบลและหมู่บ้าน (ฉบับที่ 2) ขึ้น โดยรวมคณะกรรมการตำบลและสภาตำบล เข้าเป็นองค์กรเดียวกัน เช่นเกี่ยวกับแบบการปกครองของสุขาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาวการณ์ยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ลงมติรับหลักการ 
เป็นที่สังเกตว่าคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวนี้เป็นเพียงระเบียบปฏิบัติในท้องที่บางแห่ง มิได้เป็นการบริการราชการส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ได้ระบุไว้ 
วันที่ 13 ธันวาคม 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 แก้ไขปรับปรุงระเบียบบริการของตำบลและให้ปรับปรุงตำบลให้เป็นสภาตำบล ตามประกาศปฏิวัติฉบับที่นี้ ภายใน 3 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนั้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
อย่างไรก็ตาม ฐานะของสภาตำบลยังไม่ได้เป็นนิติบุคคล แต่ถือเป็นหน่วยหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยย่อยขององค์การบริหารขององค์การบริการส่วนจังหวัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0309/ ว 438 ลงวันที่ 29 กันยายน 2509 ด่วนมาก ที่ มท 0309/ ว 99 ลงวันที่ 1 มีนาคม 251 และหนังสือกรมการปกครองที่ มท 0309/1898 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2510 
การที่สภาตำบลไม่มีฐานะเป็นนิติบุคล ทำให้การบริหารงานไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความคล่องตัวในการบริหาร รัฐบาลจังปรับปรุงฐานะของสภาตำบลเสียใหม่ให้เป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถรองรับการกกระจายอำนาจไปสู่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ตาม พ. ร. บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 6 และยกฐานะสภาตำบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 43 ประกอบด้วยสภาองค์การบริการส่วนตำบลและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 44 พ. ร. บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ. ศ. 2537 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 
เกณฑ์ที่กำหนดให้สภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริการส่วนตำบล พ. ศ. 2537 มาตรา 40 สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรคสองอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้ โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในประกาศนั้นให้ระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ด้วย 
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของสภาตำบลตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
องค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 40 และมาตรา 95 ให้พ้นจากสภาพแห่งสภาตำบลหนับแต่วันที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์ สิทธิ์ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 41 และ 95 วรรคสี่ 
สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ช่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรสอง อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในประเทศนั้นให้ระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ด้วย 

 
ลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบล
อบต. เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น ทำอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลักษณะขององค์กร เป็นองค์กรขนาดเล็ก รับผิดชอบหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตตำบล ซึ่งมีหน้าที่หลัก คือ การพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ต่างๆ เช่น ถนนหลวง ไฟฟ้า ประปา 
 
วัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตาม มาตรา 67 ภายในใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร 

 

สภาพทั่วไป


เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลตลาด

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ่อใหญ่

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแวงน่าง

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่าสองคอน

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 34.85 ตร.กม. หรือประมาณ 21,781 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.63 ของพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นที่ทำการเกษตร 12,566 ไร่ 

ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นลุ่มดอน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 150 – 200 เมตร


 
ประชากร
หมู่ที่ บ้าน ครัวเรือน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 ดอนตูม 272 544 551 1,095
2 กุดเป่ง 115 197 222 419
3 หนองใหญ่ 235 386 416 802
4 เม่นใหญ่ 78 151 152 303
5 ท่าแร่ 182 245 301 546
6 หนองจิก 195 194 223 417
7 เม่นน้อย 102 189 181 370
8 กลาง 92 158 174 332
9 ดอนโด 84 156 152 308
10 หนองจิก 204 284 306 590
11 หัวช้าง 70 148 123 271
12 โนนหัวฝาย 81 123 115 238
13 แก่งเลิงจาน 307 235 248 483
14 เม่นใหญ่ 88 175 201 376
15 หนองจิกร่วมใจ 161 290 284 574
16 ดอนตูมสามัคคี 130 276 287 563
17 ท่าแร่วัฒนา 133 199 191 390

 
อาชีพ
-   ทำนา
-   ทำไร่
-   ค้าขาย
-   รับราชการ
-   ธุรกิจส่วนตัว
-   รับจ้างทั่วไป

 
ด้านสังคม

- โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง

- โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

- โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แห่ง

- วัด/สำนักสงฆ์ 9 แห่ง

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


 
ด้านเศรษฐกิจ
- โรงแรม 6 แห่ง
- ปั้มน้ำมันและก๊าซ 3 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม  2 แห่ง
- โรงสี  31 แห่ง


 
แหล่งน้ำ
- ลำน้ำ, ลำห้วย 5 สาย
- บึง, หนองและอื่นๆ 8 แห่ง
- ฝาย 1 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 10 แห่ง
- คลองชลประทาน 2 แห่ง
- สระน้ำ 5 แห่ง

 
มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 280 คน
- สมัชชาต่อต้านยาเสพติด 1 รุ่น 80 คน
- ตำรวจอาสาประจำหมู่บ้าน 1 กลุ่ม 85 คน
- อาสาสาธารณสุขหมู่บ้าน 17 กลุ่ม 170 คน 
- อปพร. 2 รุ่น 100 คน 

 
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
- กลุ่มอาชีพ 3 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์ 16 กลุ่ม

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

"ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ปราศจากยาเสพติด พิชิตความยากจน การคมนาคมสะดวก"


 
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เทียบเท่าชุมชนเมือง
2. พัฒนาด้านสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีความสามารถในการป้องกันรักษาตนเอง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
3. พัฒนาอาชีพให้มั่นคง เกษตรกรรมที่ยั่งยืน เพื่อให้คนในชุมชนพอมีพอกิน มีการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน
4. พัฒนาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้รอบด้านต่อเนื่องตลอดไป ทั้งในด้านการพัฒนาอาชีพ กฎหมาย สังคมและการเมือง
5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลสามารถให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้

 

หมายเลขโทรศัพท์


โทรศัพท์
0 4397 1207 ถึง 8
 
โทรสาร
0 4397 1208
 

รายงานประจำปี


รายรับ-รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 

สินค้าและกลุ่มอาชีพ

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย