สายตรงนายก อบต.

ส่วนราชการ

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<กุมภาพันธ์ 2562>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   

อังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
57
วันนี้
1340
วานนี้
1571


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

สภาพทั่วไป


เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลตลาด

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ่อใหญ่

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแวงน่าง

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่าสองคอน

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 34.85 ตร.กม. หรือประมาณ 21,781 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.63 ของพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นที่ทำการเกษตร 12,566 ไร่ 

ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นลุ่มดอน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 150 – 200 เมตร


 
ประชากร
หมู่ที่ บ้าน ครัวเรือน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 ดอนตูม 272 544 551 1,095
2 กุดเป่ง 115 197 222 419
3 หนองใหญ่ 235 386 416 802
4 เม่นใหญ่ 78 151 152 303
5 ท่าแร่ 182 245 301 546
6 หนองจิก 195 194 223 417
7 เม่นน้อย 102 189 181 370
8 กลาง 92 158 174 332
9 ดอนโด 84 156 152 308
10 หนองจิก 204 284 306 590
11 หัวช้าง 70 148 123 271
12 โนนหัวฝาย 81 123 115 238
13 แก่งเลิงจาน 307 235 248 483
14 เม่นใหญ่ 88 175 201 376
15 หนองจิกร่วมใจ 161 290 284 574
16 ดอนตูมสามัคคี 130 276 287 563
17 ท่าแร่วัฒนา 133 199 191 390

 
อาชีพ
-   ทำนา
-   ทำไร่
-   ค้าขาย
-   รับราชการ
-   ธุรกิจส่วนตัว
-   รับจ้างทั่วไป

 
ด้านสังคม

- โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง

- โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

- โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แห่ง

- วัด/สำนักสงฆ์ 9 แห่ง

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


 
ด้านเศรษฐกิจ
- โรงแรม 6 แห่ง
- ปั้มน้ำมันและก๊าซ 3 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม  2 แห่ง
- โรงสี  31 แห่ง


 
แหล่งน้ำ
- ลำน้ำ, ลำห้วย 5 สาย
- บึง, หนองและอื่นๆ 8 แห่ง
- ฝาย 1 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 10 แห่ง
- คลองชลประทาน 2 แห่ง
- สระน้ำ 5 แห่ง

 
มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 280 คน
- สมัชชาต่อต้านยาเสพติด 1 รุ่น 80 คน
- ตำรวจอาสาประจำหมู่บ้าน 1 กลุ่ม 85 คน
- อาสาสาธารณสุขหมู่บ้าน 17 กลุ่ม 170 คน 
- อปพร. 2 รุ่น 100 คน 

 
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
- กลุ่มอาชีพ 3 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์ 16 กลุ่ม

 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย